2017 Call for Project Proposals in Food Security

במטרה לעודד מחקר רב תחומי בתחום ביטחון המזון, תכנית מרכז מן לביטחון ואבטחת מזון ומכון בוריס מינץ לפתרונות אסטרטגיים לאתגרים גלובאליים שמחים להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר לתמיכה במחקרים בעלי הקשר גלובאלי ואופק יישומי טכנולוגי, חברתי או מדיני.

פירוט התמיכות המוצעות    

מענקי המחקר מיועדים לתמוך בביצוע המחקר עצמו, כולל באמצעות מלגות לתלמידי תואר שני. המימון לא נועד לרכישת ציוד, נסיעות לחו"ל ותשלום שכר חוקרים במעמד קבוע באוניברסיטה.

הצעה מטעם חוקר בודד תוכל לקבל מימון שלא יעלה על 30,000 ₪.

הצעה מטעם קבוצת חוקרים מפקולטות שונות תוכל לקבל מימון שלא יעלה על 50,000 ₪.

המבקשים יציינו האם המחקר המבוקש כבר זוכה למימון, מאיזה מקור ובאיזה היקף.

קריטריונים להערכה

 1. הרלוונטיות של נושא המחקר לביטחון מזון
 2. מחקר יישומי בהקשר גלובאלי
 3. כישוריו ויכולותיו של החוקר בתחום המחקר המוצע (ידע קודם בתחום בטחון המזון אינו הכרחי)
 4. חשיבות שאלת המחקר והתרומה הפוטנציאלית של המחקר לפתרון השאלה המוצעת
 5. בהירות ואיכות הצעת המחקר
 6. היתכנות ביצוע תכנית המחקר
 7. היתכנות יישום תוצאות המחקר
 8. שותפות בין חוקרים מפקולטות שונות

רשאים להגיש

חוקרים ראשיים (PI) בלבד מאוניברסיטת תל אביב וממוסדות קשורים (Affiliated).

 

פורמט להגשה

 • שפה:  אנגלית.
 • היקף: עד שני עמודים (כ-750 מילים בגופן 12 רווח 1.15) לא כולל ספרות ותקציב
 • מבנה:
 1. פרטי המבקש (שם, חוג, פקולטה)
 2. רקע ומוטיבציה למחקר
 3. מתודולוגיה
 4. תרומת המחקר לביטחון מזון
 5. הישגים צפויים של המחקר
 6. גובה המענק ותקציב מפורט עבור מה ישמש המימון.
 7. פירוט מקורות מימון נוספים לביצוע המחקר המוצע

את הבקשות יש לשלוח בדוא"ל בקובץ אחד בפורמטPDF  לכתובת  bminstitute@tauex.tau.ac.il

 

מועד הגשה

הבקשות למענקי מחקר תוגשנה עד ליום 31.03.17.

לפרטים, הבהרות ושאלות ניתן לפנות ל  bminstitute@tauex.tau.ac.il, oronefra@tauex.tau.ac.il

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive